En què consisteix una campanya de comunicació?

By on 20 septiembre, 2016 in Videos

Ens trobem davant d’una situació social que no esperàvem, les noves eines de comunicació, ens obren centenars de portes i possibilitats però a la vegada, ens obliguen a aprendre, adaptar-nos i sobretot a haver de integrar en els nostres sistemes empresarials, processos que abans no eren necessaris.

Moltes empreses, es troben doncs, sense professionals especialitzats capaços, no només de fer publicitat en aquests nous mitjans, si no, que es necessiten departaments de creació de contingut.

Totes les empreses en major o menys mesura, són capaços de generar contingut interessant i útil per als seus clients, el problema se situa en la manca d’aquests professionals encarregats de crear-lo, per això, moltes de les empreses que es veuen en aquesta tessitura, opten per entrar en contacte amb agències i productores de vídeo per solucionar aquesta mancança que cada vegada es demana més al mercat.

Una campanya de comunicació, vindria a ser alguna cosa semblant a subcontractar un departament de comunicació extern per un temps limitat i amb uns objectius fixats prèviament.

Solem associar moltes vegades aquestes noves eines a la professió jove de “social mitjana” però en realitat, és només la punta de l’iceberg.

En un departament de comunicació, es requereix d’una persona encarregada d’organitzar un pla de comunicació complet, és a dir, tenir en compte totes les possibilitats tecnològiques i creatives, organitzar-les i dirigir la seva execució, en aquest pla entrarien tasques com la creació i difusió de perfils en xarxes, la creació d’imatges estàtiques, missatges estàtics i dinàmics, disseny gràfic, creació de vídeos com tutorials, entrevistes, temàtics per productes, actes … etc. tot allò que pugui ser un interès per a l’usuari final, es detecta, s’organitza, es prioritza i s’executa poc a poc seguint un pla estratègic.

Si per algun motiu creus que el teu negoci no és capaç de generar contingut personalitzat i anuncis en els nous mitjans, és que no t’has creuat amb un creatiu publicitari que sàpiga veure on hi ha el talent i l’interès que amaga el teu negoci.

No serveix de res invertir en publicar un, dos o quatre articles al mes, si paral·lelament, no generes entrevistes, vídeos dels productes, notícies d’actualitat, consells pràctics … Hi ha molta feina per fer, i hi ha un gran públic que està esperant poder rebre informació útil per poder consumir amb criteri i responsabilitat.

En Optiludik, un exemple clar de campanya de comunicació ha estat el següent:

El centre mèdic QMS, situat al centre de Barcelona, ​​va contractar els serveis per obtenir un seguiment i un control extern de la comunicació, durant els nou mesos que va durar el contracte, hem generat molt material, per fer esment, vam començar amb el disseny de un nou catàleg imprès dels serveis, “guia pràctica”, també hem dissenyat una targeta regal amb banda magnètica, cartellera per al centre, hem dissenyat una guia d’estil per a vídeo i hem generat un vídeo amb notícies, actualitat, consells mèdics, alertes publicitàries, per a les mateixes pantalles del centre, també com a treball important hem realitzat entrevistes a doctors del propi centre per mostrar les seves especialitats i fomentar el servei.

Tot això amb la finalitat d’apropar els serveis mèdics als pacients, solucionar els dubtes i inquietuds que puguin tenir oferint-los de primera mà, és a dir, del mateix especialista, la informació més transparent.

 

Smart Video

Que és un Smart vídeo?

“Internet no va matar l’estrella de vídeo: El Smart Vídeo.”

No tot el intel·ligent avui dia fa un favor de raó única als mòbils, i en específic als Smartphones.

Al conviure plenament entre diferents tipus de dispositius, aplicacions, informació i usuaris, la comunicació digital avui en dia passa per la major època intrínseca de la història.

Davant d’això, la necessitat de comptar amb peces audiovisuals que millorin la potencialitat de l’enteniment i percepció de la comunicació institucional, comercial o personal és essencial.

Apropar els usuaris i espectadors digitals a un pont de major enteniment humà de la pertinença i usabilitat de la comunicació de situacions en arguments dels vídeos digitals, representa el major repte per atendre avui dia en vista a facilitar el seu procés de creació, producció, ús i recordació permanent.

Vegem, algunes xifres apunten que el consum dels vídeos en línia s’ha incrementat en un 150%, això vol dir que la seva reivindicació practica dimensionalment una nova vàlua. Així mateix, la interacció amb les marques, institucions o missatges inclosos en vídeos en línia s’ha potenciat en més del 95%, el que es tradueix en que l’eina de vídeo es segueix postulant com un dels vehicles digitals més potents per comunicar i generar interacció en xarxes socials, llocs web i dispositius mòbils que comparteixen continguts.

En tractar de ser objectius hem de dir que un vídeo avui en dia ha de ser molt més intel·ligent en molts sentits. A diferència dels vídeos de comunicació institucional o empresarial de fa deu o vint anys, avui requereixen per exemple d’estar adaptats a cada xarxa social, web, aplicació o escenari on es vagi a incloure, ja que no hi ha vestits a la mesura d’usuaris i les seves preferències d’atenció.

En alguns casos de xarxes socials, els vídeos han de ser de no més de 6 segons i en loop. En altres els límits no s’estipulen, però han de tenir una coherència davant un pla o política de comunicació digital.

La brevetat dels vídeos s’ha de veure com solució de tipus argumental, tècnica i espacial, la qual és essencial per a la manera en la qual es consumeixen els continguts i la forma en què qualsevol usuari accedeix a ells. Són diferents factors els que intervenen avui en el procés de decisió de veure i seguir veient un vídeo en línia com ho són: el tipus de dispositiu, aplicació de suport, tarifa de dades o connexions a internet. A aquesta situació cal sumar les necessitats de consum de cada usuari que es veuen projectades en el temps i informació de qualitat per la qual estan disposades a esperar i conèixer un argument en vídeo.

L’originalitat sempre hi serà per als vídeos, ella ho farà distingir-se, ho farà tornar a veure-li, ho farà somiar-li o simplement ho farà un vídeo. El punt de partida avui ha d’evitar la subjectivitat unísona i bolcar-se a l’objectivitat funcional, sense un pla de comunicació i usabilitat digital que acompanyi la producció d’un vídeo, aquest quedarà als llimbs de la percepció de l’oblit.

La finalitat del vídeo avui és perdre la posició d’alta disposició d’imatges i sons, seqüències per complementar-se amb el seu contingut per fer un exemple integral que ajudi no només a cridar l’atenció, que li convidi a casa i es quedi aquí.

Finalment, abans de produir, veure o utilitzar un vídeo, hem de recordar aquesta frase: “El temps avui és en vídeo, i el nostre temps ha de ser dedicat als vídeos intel·ligents, sense més.”

David A. Leija R.

Smart Video

¿Que es un Smart Vídeo?

“Internet no mató a la estrella de vídeo: El Smart Vídeo.”

 

No todo lo inteligente hoy en día hace un favor de razón única a los móviles, y en específico a los Smartphones.

Al convivir plenamente entre diferentes tipos de dispositivos, aplicaciones, información y usuarios, la comunicación digital hoy en día pasa por la mayor época intrínseca de la historia.

Ante ello, la necesidad de contar con piezas audiovisuales que mejoren la potencialidad del entendimiento y percepción de la comunicación institucional, comercial o personal es esencial.

Acercar a los usuarios y espectadores digitales a un puente de mayor entendimiento humano de la pertenencia y usabilidad de la comunicación de situaciones en argumentos de los videos digitales, representa el mayor reto por atender hoy en día en vista a facilitar su proceso de creación, producción, uso y recordación permanente.

Veamos, algunas cifras apuntan a que el consumo de los vídeos en línea se ha incrementado en un 150%, esto significa que su reivindicación practica dimensionalmente una nueva valía. Así mismo, la interacción con las marcas, instituciones o mensajes incluídos en vídeos en línea se ha potenciado en más del 95%, lo que se traduce en que la herramienta de vídeo se sigue postulando como uno de los vehículos digitales más potentes para comunicar y generar interacción en redes sociales, sitios web y dispositivos móviles que comparten contenidos.

Al tratar de ser objetivos debemos decir que un vídeo hoy en día debe ser mucho más inteligente en muchos sentidos. A diferencia de los vídeos de comunicación institucional o empresarial de hace diez o veinte años, hoy requieren por ejemplo de estar adaptados a cada red social, web, aplicación o escenario donde se vaya a incluir, ya que no existen trajes a la medida en usuarios y sus preferencias de atención.

En algunos casos de redes sociales, los vídeos deben ser de no más de 6 segundos y en loop. En otras los límites no se estipulan, sin embargo deberán tener una coherencia ante un plan o política de comunicación digital.

La brevedad de los vídeos debe ser vista como solución de tipo argumental, técnica y espacial, la cual es esencial para la manera en la que se consumen los contenidos y la forma en la que cualquier usuario accede a ellos. Son diferentes factores los que intervienen hoy en el proceso de decisión de ver y seguir viendo un vídeo en línea como lo son: el tipo de dispositivo, aplicación de soporte, tarifa de datos o conexiones a internet. A esta situación hay que sumar las necesidades de consumo de cada usuario que se ven proyectadas en el tiempo e información de calidad por la que están dispuestas a esperar y conocer un argumento en vídeo.

La originalidad siempre estará ahí para los vídeos, ella lo hará distinguirse, lo hará volver a verle, lo hará soñarle o simplemente lo hará un vídeo. El punto de partida debe hoy evitar la subjetividad unísona y volcarse a la objetividad funcional, sin un plan de comunicación y usabilidad digital que acompañe a la producción de un vídeo, este quedará en el limbo de la percepción del olvido.

La finalidad del vídeo hoy es perder la posición de alta disposición de imágenes y sonidos, secuencias para complementarse con su contenido para hacer un ejemplo integral que ayude no sólo a llamar la atención, que le invite a casa y se quede ahí.

Por último, antes de producir, ver o usar un vídeo, debemos recordar esta frase: “El tiempo hoy es en vídeo, y nuestro tiempo debe ser dedicado a los vídeos inteligentes, sin más.”

 

David A. Leija R.

Vídeo corporativo, fotografía profesional, vídeo y foto en 360 grados

Las 4P del Marketing

El marketing es todo lo relacionado con el mercado, sus empresas y sus productos.

Lo primero que me dijeron sobre el marketing en una escuela de comunicación en los años 90 fue: “El marketing confía en la idiotez de la gente”. Me pareció un comentario muy agresivo. Se trataba de crear necesidades donde no las había. De alguna manera seducir y engañar al consumidor con campañas comerciales muy bien coordinadas.
Hoy en día, ha cambiado la filosofía. El cliente sí es inteligente. Con los años se ha educado en este mundo de consumo masivo. Sabe buscar y sabe escoger. Ahora se cuida al consumidor, porque éste ha madurado y no se deja sorprender negativamente. Además las nuevas tecnologías lo han revolucionado todo. La era digital con Internet, las redes sociales, los ‘phablets’ (phone+tablet) inteligentes, el mundo audiovisual…
Un tema que me gusta mucho es el ‘networking’ o red de contactos. Nuestro objetivo es tener contactos para satisfacer nuestras necesidades empresariales. Hay 2 tipos de contacto: el contacto final y el contacto puente. Lo que yo necesito lo tiene tal persona (contacto final) y para llegar a ella me baso en esta otra persona (contacto puente).
Explicación de las 4 P del marketing: Producto; Precio; Promoción; Place (Distribución)
Producto o servicio:
Lo más importante es el emprendedor y el mercado donde va actuar. A partir de ahí surgirá el producto adaptándose al estudio del mercado realizado. Es decir, si un producto hay que cambiarlo para mejorarlo, se cambia. Hay que estar atentos al mercado y saber dirigir nuestra empresa en la dirección correcta.
Precio:
“Todo tiene un precio. Escojamos el camino que sea, siempre habrá que pagar.” Se intentará que el precio sea competitivo y a su vez rentable. El sector profesional también puede influir en el precio. En él se reflejarán los costes de producción, distribución, promoción y el margen de beneficios.
Promoción:
Establecer acciones de marketing con el objetivo de atraer nuestro producto al consumidor. Desde campañas de televisión, radio y prensa escrita, pasando por la visibilidad en las redes sociales hasta el formato PLV (Publicidad en el Lugar de Venta). El objetivo es darse a conocer y fidelizar al cliente.
Distribución:
Cómo llegar al consumidor. Transportar el producto hasta el lugar de venta. Todo lo que se fabrica y se quiere vender debe acercarse al consumidor. Pueden ser muchos los intermediarios desde el origen a la llegada de un producto. En realidad, todas las tiendas a pie de calle son puestos de distribución. Y todos quieren su margen de beneficio.

naming profesional

Que es el naming

Naming o no Naming…

Considero que el nombre lo dice todo y es la parte vital social más relevante.
Todos tenemos un nombre. Un nombre propio. Y las cosas que nos rodean también.
El nombre de los países, de los pueblos, de las calles… Quizás el más importante: el nombre para un bebé…

Escoger un nombre es un Arte. Por ejemplo, cada noche se deciden los titulares de todas las portadas de los periódicos en papel. Un equipo de periodistas ofrece sus opciones a la dirección para escoger los titulares más pertinentes en función de las noticias.

Existen jerarquías. Un título de un disco es más que los títulos de las canciones. Asimismo, el nombre del artista musical o de un grupo es superior al nombre del disco.

Aunque parezca increíble muchos empresarios consideran que el nombre con el que te presentas es lo de menos. Lo importante es hacer muy bien tu trabajo, te llames como te llames. Por ejemplo, la compañía ONO empezó con un nombre muy humilde, poco llamativo y algo negativo por contener la palabra NO. Sin embargo, ahora es una gran multinacional.

No hay ninguna garantía de éxito por tener un nombre fabuloso. Eso es cierto, pero si trabajamos duro y acertamos con un nombre original en nuestro sector económico podemos ganar a la competencia. Nuestro objetivo es ir creciendo poco a poco forjándonos una buena imagen, prestigio y un buen nombre: el de nuestra empresa y nuestras marcas.

El proceso creativo, para encontrar un nombre acorde con las intenciones del cliente, se resuelve con dos dinámicas: una tormenta de ideas ,“brainstorming”, con posteriormente una selección importante de opciones hasta la elección preferida del cliente; y otro planteamiento consistente en seguir las instrucciones dejando reposar toda la información varios días en el cerebro hasta encontrar la solución. Ésta última técnica no conoce de horarios, ni de mesas con su ordenador. Creativamente la solución puede aparecer en cualquier momento.

Abril 2016
Hans Aiguabella

naming profesional

Que és el naming

Naming o no Naming …

Considero que el nom ho diu tot i és la part vital social més rellevant.
Tots tenim un nom. Un nom propi. I les coses que ens envolten també.
El nom dels països, dels pobles, dels carrers … Potser el més important: el nom per a un nadó …

Escollir un nom és un Art. Per exemple, cada nit es decideixen els titulars de totes les portades dels diaris en paper. Un equip de periodistes ofereix les seves opcions a la direcció per escollir els titulars més pertinents en funció de les notícies.

Hi ha jerarquies. Un títol d’un disc és més que els títols de les cançons. Així mateix, el nom de l’artista musical o d’un grup és superior al nom del disc.

Encara que sembli increïble molts empresaris consideren que el nom amb el qual et presentes és el de menys. L’important és fer molt bé la teva feina, et diguis com et diguis. Per exemple, la companyia ONO va començar amb un nom molt humil, poc cridaner i una mica negatiu per contenir la paraula NO. No obstant això, ara és una gran multinacional.

No hi ha cap garantia d’èxit per tenir un nom fabulós. Això és cert, però si treballem dur i vam encertar amb un nom original en el nostre sector econòmic podem guanyar a la competència. El nostre objectiu és anar creixent a poc a poc treballant una bona imatge, prestigi i un bon nom: el de la nostra empresa i les nostres marques.

El procés creatiu, per trobar un nom d’acord amb les intencions del client, es resol amb dues dinàmiques: una tempesta d’idees, “brainstorming”, amb posteriorment una selecció important d’opcions fins a l’elecció preferida del client; i un altre plantejament consistent en seguir les instruccions deixant reposar tota la informació diversos dies en el cervell fins a trobar la solució. Aquesta última tècnica no coneix d’horaris, ni de taules amb el seu ordinador. Creativament la solució pot aparèixer en qualsevol moment.

 

Abril 2016
Hans Aiguabella

expertos en imagen corporativa

La revolución de los medios de comunicación

La revolución de los medios y el replanteamiento del modelo de negocio

 

Asistimos diariamente a un cambio vertiginoso en las estructuras de los medios publicitarios que afectan principalmente a los más consolidados como son la televisión, la radio o los periódicos por ejemplo, que cada día, venden menos papel.

Diariamente, aumentan las visitas a las webs de información concreta o especializada, la competencia se multiplica por cientos de miles, la tendencia en la presentación de la información es cada vez más avanzada y profesionalizada en lo que se dice “multimedia” (fotografía, vídeo, gif animados, artículos, gráficos, audio, etc.) las redes sociales nos imbuyen en un mar de usuarios, de talentos, de experiencias, de servicios y de productos personalizados que nos gustan, necesitamos o pueden ser útiles en algún momento determinado de nuestras vidas.

Me gustaría mencionar como ejemplo, la tendencia que ha seguido Facebook concretamente de ser un lugar de información de los contactos personales, es decir, fotos, comentarios, logros, etc, a ser un lugar donde entretenerse y compartir información de carácter ajeno, con intención unas veces de agradar, otras veces de ofrecer el bien común y otras, las de ofrecer un producto o servicio en el que se cree útil, necesario, o de interés público.

Hace unos años, pocos, existían los productos que llegaban a nosotros a través de los espacios publicitarios de televisión, lanzados a un público global, en determinadas franjas horarias y en determinados impactos repetidos que conseguían asegurar un lugar en el recuerdo de cada uno de nosotros, aun cuando asociaramos siempre este espacio publicitario a algo que no se deseaba.

Ahora, en comparación la publicidad que llega a nosotros lo hace siguiendo pautas de personalización, a veces, es el consumidor el que acude por voluntad propia de informarse y esto es debido a la gran integración que ha tenido el medio audiovisual, con las nuevas tecnologías de la comunicación y sobre todo, a la adaptación del mensaje en los nuevos medios.

Antes de seguir voy a recordar, que en este artículo, no estoy teniendo en cuenta publicidades como el mailing, únicamente estoy hablando de medios de publicidad en web, como es Youtube, Facebook, Twetter, Instagram, Tmblr, etc. Son plataformas interactivas en las que los propios usuarios participan, la publicidad por mail es un tema que trataré más adelante.

Hace más de diez años que no dispongo de televisión (como aparato electrodoméstico) y la publicidad poco a poco se ha ido colando en mi vida mediante los nuevos soportes que he utilizado hasta ser lo que es a día de hoy. Un completo despliegue de información jamás visto que se ha integrado perfectamente en los nuevos hábitos, costumbres y deseos de la sociedad hipermoderna.

Desde mi punto de vista, la televisión concretamente y su modelo publicitario, se enfrenta a unos tiempos difíciles, las formulas matemáticas no dan resultados positivos en la agencia pública, la burbuja publicitaria ha estallado, los precios completamente inflados de las producciones profesionales sólo pueden ser pagados por un puñado de empresas millonarias, las agencias de asesoramiento en publicidad y las tarifas de los espacios publicitarios hacen que cada vez, más marcas, decidan invertir en una publicidad más económica, más filtrada, más directa y especializada.

A día de hoy, el consumidor joven que a fin de cuentas es el que consume productos de segunda y tercera necesidad, es cada vez más exigente y no quiere consumir el producto que consumen millones de personas, tal vez lo que el nuevo consumidor quiere, es consumir algo único, creativo, personalizado que a su vez, le aporte un sentido estético y un sentimiento o experiencia identitaria.

Existen talentos, ideas, negocios, empresas, servicios, conocimientos que cada día y gracias a las nuevas tecnologías, pueden mostrarse al mundo y hacer o no negocio con ello como es el ejemplo de Youtube que es la gran videoteca mundial que el ser humano está creando en común y que cada día está ofreciendo miles de contenidos nuevos y millones de almacenados.

Un famoso videoblogger de Barcelona que le encantan los cómics, publicita un producto de quiosco en uno de sus vídeos, concretamente una edición de dos cómics de una marca americana y lo explica largo y tendido, profundizando en sus guionistas, en sus dibujos, en sus coloristas, incluso nos dice lo bien que huele a tinta fresca. Pues bien esto lo quieras comprar o no, ha sido más interesante como experiencia, más agradable, más coherente en cuanto a emisor y receptor, que cualquier ráfaga de anuncios de treinta segundos en los que los productos que te venden salen volando en 3d y has aprendido algo.

También recuerdo en una de estas ráfagas de publicidad televisiva, la publicidad de un chico famoso anunciando un producto alimenticio de “comida rápida” en el que primaba su preparación con alimentos naturales, mientras por la ventana del decorado podíamos ver un campo de trigo o algo así, completamente informático. Bien esta cuña es divertida, pero enmascara una verdad como un templo y es que ese anuncio cuesta cientos de miles de euros y su precio no es lo que vale ni mucho menos. Volviendo a las nuevas tecnologías de comunicación, me reitero diciendo que gracias a ellas, podemos hacer las cosas mejor ya que existen miles de profesionales jóvenes que pueden ofrecer su talento y que no necesariamente necesitan tener detrás a una agencia de publicidad multimillonaria.

Hemos ganado como consumidores, calidad publicitaria, recibimos información cada vez más útil y específica a nuestros gustos y necesidades, productos que difícilmente llegábamos a ellos por televisión radio o prensa escrita, llegan a nosotros cada día por redes como Facebook, Instagram o Twetter. Por otro lado, el precio se reduce, es más económico comprar el producto directamente al fabricante que no al distribuidor que como todos sabemos encarece el precio del producto en ocasiones más del cincuenta por ciento en ocasiones más del quinientos por ciento.

Las empresas y los negocios, han ganado la posibilidad de dirigirse a un público más concreto y definido, también han ganado la posibilidad de que un público que no hubiera llegado de otra manera, llegue por su propia iniciativa, mediante unas redes que exigen a la publicidad cambiar el concepto y acomodarse a otro nuevo en el que prima la información de calidad por encima del efectismo, la creatividad por encima de la opulencia técnica o la veracidad por encima de la manipulación política.

Valors en el joc

És molt important saber passar el testimoni a les noves generacions. La manera de fer-ho és donant exemple per part dels adults.

Mitjançant el joc al voltant d’una taula apareixen situacions que posen a prova als jugadors. No només es tracta de guanyar, sinó també de saber perdre. I sobretot no fer mai trampes.

Hi ha multitud de jocs per gaudir en família. Des dels mil·lenaris jocs d’estratègia com els escacs i el Go, a les últimes versions de videoconsoles de saló.

En el meu cas vaig aprendre a jugar a cartes amb els meus avis. Un bon berenar, un bon mall de cartes i a passar una gran tarda amb els teus.

En un altre ordre, els adults també juguen amb diners i per diners. Personalment, estic en contra de les màquines escurabutxaques. En general, les persones que juguen a elles tenen més pèrdues que guanys i solen tenir dependència. Considero injust que algunes persones es lucrin per la vulnerabilitat d’altres.

Els valors que podem trobar en els jocs de taula són: amistat, actitud noble, diversió, desafiament, desenvolupament mental, el compartir, el repartir, el conèixer-se un i als altres … Les alegries i emocions dels jocs generen molts bons records i aliances duradores . La complicitat seria també un valor inestimable.

Benvinguts a l’Art de la Vida.

Recomanació de jocs de taula:

Monopoly, Trivial Pursuit, Scrabble, Pictionary, Risk, Cluedo, Colons de Catan, Rummikub, Dòmino, UNO …

Recomanació de jocs de cartes:

Amb la baralla espanyola: Mus, Set i mig, Brisca, Escombra, cinquet, Burro …

Amb la baralla francesa: Bridge, Pòquer, Cistella, King, Remigio, Vuit americà …

Hans Aiguabella

Valores en el juego

Es muy importante saber pasar el testigo a las nuevas generaciones. La manera de hacerlo es dando ejemplo por parte de los adultos.

Mediante el juego alrededor de una mesa aparecen situaciones que ponen a prueba a los jugadores. No sólo se trata de ganar, sino también de saber perder. Y sobre todo no hacer nunca trampas.

Existen multitud de juegos para disfrutar en familia. Desde los milenarios juegos de estrategia como el ajedrez y el Go, a las últimas versiones de videoconsolas de salón.

En mi caso aprendí a jugar a naipes con mis abuelos. Una buena merienda, un buen mazo de cartas y a pasar una gran tarde con los tuyos.

En otro orden, los adultos también juegan con dinero y por dinero. Personalmente, estoy en contra de las máquinas tragaperras. En general, las personas que juegan a ellas tienen más pérdidas que ganancias y suelen tener dependencia. Considero injusto que algunas personas se lucren por la vulnerabilidad de otras.

Los valores que podemos encontrar en los juegos de mesa son: amistad, actitud noble, diversión, desafío, desarrollo mental, el compartir, el repartir, el conocerse uno y a otros… Las alegrías y emociones de los juegos generan además gratos recuerdos y alianzas duraderas. La complicidad sería también un valor inestimable.

Bienvenidos al Arte de la Vida.

Recomendación de juegos de mesa:

Monopoly, Trivial Pursuit, Scrabble, Pictionary, Risk, Cluedo, Colonos de Catán, Rummikub, Dominó, UNO…

Recomendación de juegos de naipes:

Con la baraja española: Mus, Siete y medio, Brisca, Escoba, Cinquillo, Burro…

Con la baraja francesa: Bridge, Póker, Canasta, King, Remigio, Ocho americano…

Hans Aiguabella

Las series de animación

Proceso de una serie de Dibujos animados

 

Preproducción: Idear, crear, guionizar y diseñar los elementos de las historias para que el estudio de Animación pueda realizar los miles de dibujos correspondientes.

Producción: Dibujar los planos de cada capítulo con sus personajes, objetos y efectos sobre los fondos de las escenas. Creación del ‘Story board’ y de las cartas de rodaje.

Post-producción: Escanear, pintar, componer, programar e integrar los elementos de cada plano para editar, sonorizar y preparar cada capítulo para su emisión.

 

El ‘Story board’ es la base del trabajo de animación: cada página contiene 3 dibujos definitivos con sus diálogos y la información codificada de los personajes, accesorios, efectos visuales, sonoros, de los fondos y de las transiciones entre escenas.

La carta de rodaje con sus especificaciones crípticas es una parte muy importante de todo el proceso: movimientos de los personajes, sus diálogos, la duración y fotogramas de cada escena, anotaciones para cámara y transiciones.

El estudio de Animación deberá dibujar a lápiz todos los planos con sus diferentes niveles. Necesitará los modelos de todos los personajes, objetos y efectos a dibujar; el ‘Story board’, los fondos y las cartas de rodaje de cada escena.

 

Todo será montado en Post-producción:

Cada dibujo a lápiz deberá ser escaneado para poder ser pintado por ordenador. Cada escena se compondrá informáticamente con: el fondo fijo en color, el movimiento de los personajes y objetos, los efectos visuales pertinentes y los movimientos de cámara.

Una vez programado se edita en vídeo para poner las voces dobladas, la música y los efectos de sonido. Finalmente se prepara el ‘master’, versión final de todo el proceso, en formato para su emisión. Un capítulo por semana: 26 capítulos, medio año.

 

Los departamentos y equipos necesarios para la

producción de una serie de Dibujos animados son:

Producción; Dirección; Guionización; Dibujo; Escáner; Diseño de Color; Pintura; 2D; 3D; Animación; Programación; Realización; Edición; Sonido; Música; Doblaje; Rodaje; Traducción; Administración; Distribución; Promoción.

 

Hans Aiguabella